Dzień dobry, Polsko!

Regulamin przekazywania materiałów do audycji „Dzień Dobry Polsko”

Regulamin przekazywania materiałów do audycji „Dzień Dobry Polsko”

§1 Postanowienia wstępne

1.Telewizja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. J. P. Woronicza 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100679, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 521-04-12-987 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 266 596 500,00 zł. (dalej: Organizator lub TVP) jest producentem audycji p.t. „Dzień Dobry Polsko”, w ramach której zamierza prezentować utwory audiowizualne lub zdjęcia (dalej: Materiały), przekazywane jej przez telewidzów i użytkowników portalu internetowego tvp.pl, (dalej: Uczestnik lub Uczestnicy).

2.Uczestnicy mogą przekazywać Materiały od dnia 27.02.2017 r. do momentu w którym Organizator zadecyduje o odwołaniu przesyłania Materiałów.

3.Informacja o zakończeniu możliwości przesyłania Materiałów zostanie zamieszczona na stronach internetowych TVP na 7 dni przed planowanym zakończeniem.

4.Przesłanie jakiegokolwiek Materiału wymaga akceptacji niniejszego regulaminu.

§2 Zasady przesyłania Materiałów

1. Materiały przesyłane przez Uczestnika powinny stanowić komentarze, zdjęcia lub krótkie materiały audiowizualne wraz z opisem słownym o tematyce informacyjnej, kulturalnej, rozrywkowej lub publicystycznej, których autorem jest Uczestnik.

2. Jeden Materiał nie może być dłuższy niż 120 znaków (SMS/MMS) lub 3 minuty, a jego rozmiar nie może przekraczać 20 MB.

3. Materiały może przesyłać wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Uczestnik przesyła Materiał Organizatorowi za pomocą poczty e-mail na adres: ddpolsko@tvp.pl lub w wiadomości SMS lub MMS.

5. Przy przesyłaniu Materiału za pomocą poczty e-mail, Uczestnik zobowiązany jest:

a. wskazać w wiadomości e-mail swojego imienia i nazwiska,

b. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w lit. a, poprzez zamieszczenie w wiadomości następującej klauzuli: „Przesyłając niniejszą wiadomość wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu korzystania z przesłanego materiału, w szczególności jego publikacji, w tym w ramach audycji „Dzień Dobry Polsko” i w portalu tvp.pl oraz ewentualnego kontaktu w sprawach związanych z audycją „Dzień Dobry Polsko” lub materiałem przez Telewizję Polską S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Woronicza 17, 00-999 Warszawa”.

6. W celu przesłania Materiału w wiadomości SMS lub MMS, Uczestnik:

a. wyśle na numer 7150 wiadomość SMS zbudowaną według następującego modelu: 1) w przypadku komentarza: [DDP] + [treść komentarza]; 2) w przypadku zdjęcia lub krótkiego materiału audiowizualnego: [DDP] + [ewentualnie: treść komentarza] + załącznik graficzny lub audiowizualny.

b. poniesie koszt wysłania wiadomości SMS lub MMS w wysokości 1,23 zł z VAT.

7. Materiał powinien był zapisany w formie pliku video w formacie: 3GPP, AVI, Avid, OMF/MJPEG (decode), Avid QT/MJPEG, DNxHD (decode), DPX/Cineon (decode), DV25/50, DVCPro 25/50, Flash 8 lub 9, H.264/AVC, MPEG-1 System Stream, MPEG-2, DVD ES, MPEG-2 SD 4:2:0 lub 4:2:2, MPEG-2 HD 4:2:0 lub 4:2:2, MPEG-4, Packet Video (encode), QT Apple Video, Sorenson, DV, Avid MJPEG, Media 100 MJPEG, MJPEG A/B, MPEG-4, H.264, IPV FMA, Real (encode), VC-1, Windows Media (incl. WM HD), DVCPro, HDV, MXF lub VANC Suport. Format zdjęcia to JPG.

8.Prawidłowe przesłanie Materiału wymaga:

 a.w przypadku, o którym mowa w ust. 5: użycia dowolnego komputera wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz podłączonego do sieci Internet;

b.w przypadku, o którym mowa w ust. 6: użycia telefonu komórkowego.

§2 Zasady przesyłania Materiałów

9. Wysyłając Materiał Uczestnik oświadcza, że:

a. zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu,

b. jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,

c. jest twórcą wysłanego Materiału oraz, że dysponuje pełnią praw autorskich i praw pokrewnych do Materiału, nieograniczonych w żaden sposób na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej,

d. uzyskał zgodę wszystkich osób, których wizerunek utrwalony został w ramach Materiału na nieodpłatną publikację ich wizerunków w zakresie określonym niniejszym regulaminem,

e. Materiał nie narusza przepisów obowiązującego prawa,

f. Materiał nie zawiera informacji nieprawdziwych i wprowadzających w błąd,

g. bierze odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związanych z wykorzystaniem Materiału przez Organizatora w zakresie określonym niniejszym regulaminem, w szczególności roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich, prawa do wizerunku oraz wynikające z faktu wystąpienia w Materiale nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji,

h. wyraża zgodę na wykorzystanie przesłanego Materiału w całości lub we fragmentach przez Organizatora w celu promocji jego lub jego działalności, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych,

i. wyraża zgodę na oznaczenie Materiału imieniem i nazwiskiem podanym przez niego przy przesyłaniu Materiału lub też udostępniania go anonimowo w zależności od decyzji Organizatora,

j. wszelkie, podane podczas przesyłania Materiału, dane osobowe przekazuje dobrowolnie oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Organizatora w celu publikacji Materiału w ramach licencji, o której mowa w ust. 10, w szczególności w ramach audycji „Dzień Dobry Polsko” i w portalu Organizatora oraz ewentualnego kontaktu ze strony Organizatora w sprawach związanych z audycją „Dzień Dobry Polsko” lub Materiałem.

k. wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony Organizatora.

10. Wysyłając Materiał, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji umożliwiającej mu nieograniczone w czasie i przestrzeni korzystanie z Materiału poprzez:

a. wszelkie nadawanie lub reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting),

b. publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym na stronach internetowych Organizatora, w tym w Serwisie,

c. wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie w zakresie niezbędnym do udostępniania zgodnie z lit. a i b.

§2 Zasady przesyłania Materiałów

11. Materiał nie może zawierać treści bezprawnych i naruszających zasady dobrych obyczajów (przykładowo: treści obraźliwych, obscenicznych, pornograficznych). W wypadku naruszenia niniejszego postanowienia, Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do publikacji lub usunięcia Materiału oraz pociągnięcia Uczestnika do odpowiedzialności, o której mowa w ust. 9 lit. g.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do publikacji przesłanych Materiałów, w szczególności odrzucenia Materiałów, których jakość wykonania powoduje, że nagranie jest nieczytelne.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, uzupełnień, skrótów bądź przeróbek przesyłanych Materiałów, w tym przeniesienia na inną technikę oraz włączenia Materiału do innego utworu, eksploatowanego na polach wskazanych w ust. 10, i łączenia z innymi utworami, a Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z opracowań i utworów tego typu.

14. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania wyboru oraz spośród odebranych Materiałów i opublikowania wyłącznie niektórych z nich.

15. Wybrane Materiały mogą być wykorzystane w audycjach telewizyjnych Organizatora, w tym audycji „Dzień Dobry Polsko”.

16. Każdy Uczestnik może nadesłać nieograniczoną liczbę Materiałów.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki przesyłania Materiałów w sposób niezgodny z Regulaminem.

§3 Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przekazywane Organizatorowi drogą elektroniczną i będą przetwarzane wyłącznie w celu w celu korzystania z Materiału, w szczególności jego publikacji, w tym w ramach audycji „Dzień Dobry Polsko” i w portalu tvp.pl oraz ewentualnego kontaktu w sprawach związanych z audycją „Dzień Dobry Polsko” lub Materiałem.

2. Każdy Uczestnik przesyłając Materiał, wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych Organizatorowi danych osobowych w celu wskazanym powyżej.

3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj DZ. U. 2015 poz. 2135 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Telewizja Polska S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Woronicza 17.

4. Dane osobowe Uczestników są pozyskiwane wyłącznie na potrzeby związane z przekazywaniem Materiałów i nie będą przetwarzane w żaden inny sposób, niż określony w niniejszym regulaminie, a po zakończeniu korzystaniu z Materiału zostaną niezwłocznie usunięte.

5. Uczestnik jest uprawniony w każdym czasie do uzyskania dostępu do treści swoich danych osobowych, a także do wprowadzania w nich zmian zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przekazania Materiału.

§4 Postanowienia końcowe

1. Regulamin przekazywania Materiałów dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.tvp.pl w sposób umożliwiający jego pobranie i zapisanie na dysku komputera lub innym nośniku elektronicznym.

2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że niniejszy regulamin stanowi regulamin szczegółowy w rozumieniu „Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez TVP S.A. w portalu tvp.pl”, dostępnego na stronach portalu tvp.pl oraz że wyrażona przez niego akceptacja obejmuje postanowienia obu regulaminów.